prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

INICJATYWY
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Wszechnica Uniwersytecka
 
Cykl wykładów otwartych, przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Pierwszy wykład odbył się w marcu 2008 roku.

Prelekcje w ramach Wszechnicy wygłosili m.in.:
     prof. Jerzy Brzeziński
     prof. Jan Miodek
     prof. Jerzy Bralczyk
     prof. Aleksy Awdiejew

 

Konferencja: 'Nierzetelność naukowa w Polsce'
 
W dniach 3-4 listopada 2010 r. odbyła się konferencja “Nierzetelność naukowa w Polsce”, organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Forum Akademickie.

Przedmiotem dyskusji były naruszenia praw autorskich, a w szczególności uzyskiwanie awansu naukowego w oparciu o cudze dokonania. Refleksji ogólnej, dotyczącej definicji plagiatu i źródeł nierzetelności naukowej, którym towarzyszyły relacje osób, które zetknęły się z konkretnymi przypadkami. Swoimi doświadczeniami dzielili się również rzecznicy dyscyplinarni i członkowie komisji dyscyplinarnych z kilku polskich uczelni, rektorzy, prorektorzy i dziekani.

Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytanie o procedury, które mogą ułatwić zapobieganie nierzetelności naukowej. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyniła sie do ożywienia w środowisku naukowym dyskusji o tym problemie i doprowadzi do zmiany jego postrzegania.

 

Dni Nauki UKW / Bydgoski Festiwal Nauki
 
Od 2003 Uniwersytet Kazimierza wielkiego zaprasza mieszkańców Bydgoszczy i regionu na święto nauki, kultury i sztuki. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców. Od 2008 roku w prace nad Dniami Nauki aktywnie włączają się jednostki Urzędu Miasta (Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą).

Rok 2010 był rokiem przełomowym w formie organizacyjnej. W wyniku inicjatywy Prorektora prof. dr hab. Janusza Ostoja-Zagórskiego środowisko akademickie Bydgoszczy podjęło trud zintegrowania naukowców i studentów Bydgoszczy, organizując wspólnie Bydgoski Festiwal Nauki (26-28 maja 2010). Inicjatywa ta zyskała uznanie zarówno w kręgu samorządowym, jak i ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o czym świadczą pozyskiwane dotacje oraz objęcie tej imprezy patronatem MNiSW.

 

Salon Polityki
 
Na zaproszenie władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 30 maja 2007 odbyło się spotkanie w ramach Salonu Polityki w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego UKW. Zaproszeni na to spotkanie zostali wszyscy mieszkańcy miasta.

 

Kursy językowe dla pracowników uczelni
 
5 listopada 2007 rozpoczęto kursy j. angielskiego, dedykowane pracownikom naukowo-dydaktycznym. Wyodrębniono 4 grupy o różnym poziomie zaawansowania: grupa początkująca, grupa średniozaawansowana niższego stopnia, grupa średniozaawansowana wyższego stopnia, grupa zaawansowana niższego stopnia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w budynku Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Grabowej 2.

Ponadto realizowane są dwa dodatkowe, cykliczne kursy specjalistyczne dla nauczycieli akademickich ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2: ACADEMIC WRITING oraz ACADEMIC PRESENTATIONS. Kierownik sekcji kursów j. obcych dla pracowników UKW: dr Ewa Fryska.

 

Konkurs dla pracowników naukowych na opracowanie projektu realizowanego w ramach umowy o współpracy międzyuczelnianej na poziomie międzynarodowym
 
Prorektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski ogłosił w roku akademickim 2010/11 pierwszy konkurs na opracowanie projektu realizowanego w ramach umowy o współpracy międzyuczelnianej na poziomie międzynarodowym. Dofinansowanie ze strony Prorektora wynosi do 5 000 PLN/projekt.

Dofinansowanie uzyskały dotychczas następujące projekty:

w roku akademickim 2010/11:
  • High Quality of Early Childhood Education — a new model education of XXI century teacher's training;
    koordynator: dr hab. Ewa Filipiak, prof. UKW, Instytut Pedagogiki UKW - we współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) oraz z Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy);

  • Przebieg procesów erozji koryta poniżej zapory we Włocławku i zapory w Nowosybirsku na rzece Ob;
    koordynator: mgr Michał Habel, Instytut Geografii UKW - we współpracy z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie (Rosja);

w roku akademickim 2011/12:
  • Europa zmian — nowe perspektywy germanistyczne; koordynator: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW - we współpracy z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji (Niemcy) oraz Universidada de Combra (Portugalia);

  • Opracowanie wniosku grantowego w ramach 7 Programu Ramowego “Marie Curie Intra-European Fellowship for Carter Development”; koordynator: dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW - we współpracy z Institute of Biotechnology, Helsinki University (Finlandia);

  • Multimedialne podejścia do tłumaczeń filmowych; koordynator: dr Anna Bączkowska - we współpracy z Autonomia Universidade de Lisboa (Protugalia);

  • Zarządzanie systemami rzecznymi w aspekcie zaspokojenia potrzeb środowiska naturalnego i gospodarki człowieka; koordynator: prof. dr hab. Zygmunt Babiński - we współpracy z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie (Rosja) oraz Univesity of Liverpool (Wielka Brytania);

 

Integracyjne Dni Studentów Europy
 
Projekt przygotowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego celem jest integracja środowisk studenckich reprezentujących różne narodowości i kultury w Europie. Projekt nawiązuje do inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur — propagującej ideę wzajemnego poznawania i poszanowania odrębności dziedzictwa kulturowego Europy.

Projekt ten umożliwia studentom wzajemne poznawanie kultur europejskich i osiągnięć regionów europejskich, wymianę doświadczeń w budowaniu wspólnej Europy oraz udział w programie wymiany studenckiej Erasmus. Każde spotkanie odbywa się w innym kraju:

Podczas każdego ze spotkań podejmowane są działania promujące UKW, miasto Bydgoszcz oraz region kujawsko-pomorski.

 

Sesja orientacyjno-przygotowawcza dla stypendystów Lane'a Kirklanda
 
Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się z uczestnikami programu polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych oraz organizacja 2-4 tygodniowych staży w instytucjach państwowych i prywatnych.

W dniach 16-27 września 2009 roku w Bydgoszczy przebywało 53 stypendystów z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina. Zadaniem sesji orientacyjno-przygotowawczej było wprowadzenie stypendystów w tematykę dotyczącą najnowszej historii Polski, transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej naszego kraju, nauka języka polskiego oraz zapoznanie ze strukturą oraz funkcjonowaniem samorządu lokalnego (wizyta u prezydenta miasta, spotkanie z pracownikami Centrum Obsługi Inwestora UM Bydgoszczy).

 

Zaduszki Jazzowe
 
12 listopada 2008 roku w Teatrze POW odbył się pierwszy koncert 'Zaduszki Jazzowe' ku pamięci zmarłych pracowników i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W ramach koncertu wystąpiły zespoły Dixie Company z Poznania oraz South Silesian Brass Band z Rybnika. Zaduszki jazzowe wpisały się w cykl imprez okolicznościowych związanych z obchodami 40-lecia uczelni.

Drugi koncert pn. 'Zaduszki Jazzowe' miał miejsce 19 listopada 2010 roku w Auli Copernicanum i był poświęcony pamięci zmarłych pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wystąpiły zespoły: Dixie Company z Poznania i Brass Band z Rakovnika w Czechach.

W koncertach uczestniczyły władze miasta, uczelni, rodziny zmarłych, pracownicy UKW i mieszkańcy Bydgoszczy.

 

Klub Profesora
 
Klub Profesora stanowiły cykliczne spotkania dyskusyjno-integracyjne kadry profesorskiej Uniwersytetu. Celem spotkań było wypracowanie standardów współpracy oraz zasad funkcjonowania środowiska naukowego UKW w miłej atmosferze.

 

 

item6