prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Program wyborczy

Nauka w Polsce podlega kolejnym reformom. Ich skutki nie są tak naprawdę do końca przewidywalne. Cele tych reform zakładają poprawę poziomu badań. Praca uczonego staje się przeliczalna na określone punkty, definiowalna przez ramy usztywniające relację między poznającym i poznawanym, powodujące, że w nauce jest coraz mniej miejsca na zaciekawienie i chęć poznania, a coraz więcej kalkulacji, wyrachowania i dokumentów do wypełnienia.

  Jednakże Uniwersytet nie lubi rewolucji. W tak dużej instytucji, o takim charakterze jak uczelnia, zmiany (nawet mimo potrzeby przyspieszenia w niektórych dziedzinach) trzeba wprowadzać stopniowo, ewolucyjnie.

  Muszą być nowe pomysły na dydaktykę, na prowadzenie zajęć, na badania naukowe, wdrażanie wyników badań do gospodarki, do systemu społeczno-kulturowego. Musi być wreszcie nowa jakość w relacjach ze społeczeństwem. To jest właśnie pole do innowacyjności. Tu dopiero rodzić się będą konkretne pomysły na wprowadzenie zmian, proponowane przez studentów, pracowników, w tym również i rektora uczelni. Te nowe idee muszą być akceptowane przez społeczność szeroko rozumianą, a więc nie tylko przez pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także studentów i pracowników administracji. Dla mnie osobiście te trzy segmenty akademickiej społeczności są równoważne, a bez harmonijnego ich współdziałania nie wyobrażam sobie prawidłowego funkcjonowania uczelni. Dlatego w moim programie wyborczym chciałbym odnieść się do każdego z tych segmentów.

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Maksyma każdego nauczyciela akademickiego, niezależnie od tego czy jest to asystent, adiunkt czy profesor, winna zawierać się w słowach “badaj i kształć”. Tymczasem procesy umasowienia i urynkowienia szkolnictwa wyższego spowodowały zanik wspólnotowości profesorów i studentów, zdeformowały sens funkcjonowania uniwersytetu.

  Chciałbym zatem zmierzać do podwyższenia jakości dydaktyki poprzez wykazanie, iż samo przekazywanie wiedzy już nie wystarcza, aby należycie wykonywać obowiązki dydaktyczne. Dążyć zatem należy do kreowania właściwych relacji pomiędzy uczestnikami procesu kształcenia, do pobudzania u studentów zdolności do bycia aktywnym, kreatywnym i innowacyjnym. To pozwoli nam na uzyskanie jak najwyższego poziomu kształcenia. Jeżeli zatem chcemy awansować do grupy renomowanych uniwersytetów, musimy zadbać o sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów działań naszej uczelni, a więc o badania naukowe, kształcenie oraz zarządzanie infrastrukturą UKW. Wówczas uda nam się stworzyć właściwe warunki rozwoju dla naszych studentów.

W celu realizacji tych zamierzeń konieczne jest:

 • opracowanie systemu motywującego, który promowałyby osoby uzyskujące przed ustawowym terminem stopnie naukowe;

 • wsparcie dla osób pozyskujących środki na badania naukowe (poprzez dodatkowe wynagrodzenia, zmniejszanie wymiaru obowiązującego pensum dydaktycznego, a także inne formy pomocy);

 • wspieranie procesów certyfikacji Laboratoriów i tworzenia Centrów Badawczych w naukach społecznych i ścisłych na UKW;

 • organizacja konsultacji ze światowej rangi ekspertami, tzw. Scientific Managers;

 • dalsze wsparcie dla pracowników naukowo-dydaktycznych doskonalących naukę języka angielskiego.


 

Studenci i doktoranci
Moim celem jest dążenie do powszechnego w skali całej uczelni traktowania studentów w sposób podmiotowy. Mam tu na myśli zwłaszcza czynny udział studentów w procesach decyzyjnych w zakresie kształtowania programów zajęć dydaktycznych, ustalaniu wielkości grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, w dyskusjach na temat zmian siedzib poszczególnych dziekanatów, instytutów i katedr.

Krokami do realizacji tych zamierzeń są niewątpliwie takie działania jak:

 • wspieranie inicjatyw i działań studenckich Kół Naukowych i Samorządu Studenckiego;

 • tworzenie zespołów badawczych składających się z pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów;

 • wspieranie społeczności studenckiej poprzez utworzenie tzw. “Strefy Studenta” — przestrzeni dla studentów — miejsca spotkań, umożliwiającego przyjemne spędzanie czasu między zajęciami; wyodrębnienie przestrzeni do nauki i odpoczynku, np. w Atrium w budynku przy ulicy Chodkiewicza oraz w Ogrodzie Botanicznym;

 • wzmocnienie infrastruktury dla studentów we wszystkich obiektach UKW; rozbudowa bufetów dla studentów w budynkach UKW przy ul. Grabowej, Jagiellońskiej, Mińskiej, Przemysłowej, Staffa;

 • doposażenie sal wykładowych w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne;

 • zasięganie opinii studentów przy planowanych zmianach w infrastrukturze uczelni;

 • podjęcie działań na rzecz ułatwienia funkcjonowania studentów na terenie miasta;

 •  
 • wspieranie przedsięwzięć naukowych inicjowanych przez studentów studiów doktoranckich;

 • wzmocnienie działań na rzecz większego niż do tej pory zaangażowania promotorów w proces powstawania dysertacji doktorskich;

 • stwarzanie odpowiednich warunków, zwłaszcza finansowych, do angażowania doktorantów w projekty badawcze realizowane w naszej uczelni.


 

Administracja
Zmiana w sposobie postrzegania pracowników administracji i traktowanie pracowników tej grupy jako pełnoprawnych członków wspólnoty akademickiej.

W tym celu należy podjąć następujące działania:

 • wyrównać istniejące w uczelni “kominy” płacowe

 • uregulować i opracować jasne i czytelne dla wszystkich zasady awansu zawodowego

 • opracować system motywacyjny dla pracowników administracji podejmujących dodatkowe inicjatywy


 

Organizacja i rozwój uczelni
Moim celem będzie kontynuowanie strategii rozwoju uczelni opracowanej przez ustępujące władze rektorsko-dziekańskie oraz dążenie w miarę możliwości do realizacji planów inwestycyjnych UKW.

Nacisk szczególny zamierzam położyć na:

 • intensyfikację działań zmierzających do uzyskania pełnych praw akademickich;

 • tworzenie wspólnych studiów międzynarodowych;

 • usprawnienie systemu zarządzania finansami uczelni;

 • działania zmierzające do skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, w tym zwłaszcza z funduszy strukturalnych;

 • zwiększenie nakładów na działania zmierzające do pozyskania studentów zagranicznych oraz tworzenie sylabusów w języku angielskim;

 • utworzenie organu doradczo-opiniodawczego w postaci Konwentu, w skład którego wchodziliby przedstawiciele miasta i regionu;

 • zwiększenie nakładów na promocję UKW oraz unowocześnienie jej form;

 • intensyfikacja działań na rzecz pozytywnego wizerunku UKW w mediach;

 • kontynuowania działań w celu wykorzystania potencjału uczelni do wypełniania zadań związanych z kulturotwórczą rolą Uniwersytetu.

 

item6